Gleichauf Panzió

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal üzemeltetője:
 • Gleichauf Endre András e.v.
 • Üzemeltető székhelye: 28960 Szomód, Alma utca 1.
 • Üzemeltető telefonszáma: 06-30 / 439-2457
 • Üzemeltető e-mail címe: gleichauf@t-online.hu
 • Tárhelyet biztosítja: Webparadicsom Media Group Kft. (25348923-2-41)

Gleichauf Endre András e.v. (…, a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, szerdődés megkötésén, jogi kötelezettség teljesítésén alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő az Érintett jelen hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. a), b), c) és f) pontjai (így az Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, szerződés megkötését megelőző egyeztetés, jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése jogcím) alapján kezeli az Érintett, illetve az Érintettre tekintettel kapcsolattartója által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Érintett, illetve az általa meghatározott személy, illetve személyek számára szállás szolgáltatást nyújtson, vele erre irányuló szerződés esetleges megkötéséről egyeztessen, szerződést kössön, szolgáltatásáról számlát állítson ki, illetve mindezekkel összefüggésben kapcsolatba lépjen, esetlegesen jogát, jogos érdekét érvényesítse, valamint eleget tegyen jogszabályi kötelezettségeinek:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • lakcím, illetve
 • születési idő

Az Adatkezelő az Érintett jelen hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintett számára szolgáltatásaival, programjaival kapcsolatban az Érintett számára üzenetet (hírlevelet) küldjön:

 • név,
 • e-mail cím, illetve
 • levélcím

A személyes adatok kezelése számítógépes rendszerben, illetve könyvelés tekintetében papír alapon, azonban nem automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő, valamint szolgáltatást teljesítő, illetve a hírlevelet kiküldő munkatársai ismerhetik meg.

 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapszik – az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, jogszabályi kötelezettség esetében a mindenkori jogszabályokban meghatározott határideig (így különösen könyvelés esetében a számla kiállításától a számlamegőrzési kötelezettség lejártáig) tart. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezeken a módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

 

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött alábbi partnerei részére:

– hírlevél szolgáltató – hírlevél kiküldése érdekében.

Az Adatfeldolgozó az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, illetve átadásra kerüljenek.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által

feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: gleichauf@t-online.hu

– levelezési cím: Gleichauf Panzió 2896 Szomód, Tatai utca 20.